Traductor

dimarts, 22 de desembre de 2015

LA JORNADA A BMN S'ESTIRA COM UN XICLET I SENSE CONTROL

Circ. 073/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

El passat dia 21 de setembre de 2015 vàrem cursar queixa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), Inspecció Provincial de les Illes Balears. Denunciàvem les extralimitacions horàries amb afectació sobre la conciliació de la vida familiar i laboral i les jornades laborals fora d’horari i sense control. Adjuntàvem al nostre escrit una denúncia prèvia, també d’UOB, de 27-05-2014. BMN és “reincident”. També còpia d’una “convidada” a una reunió del Plan Tàctico Pymes. Palesàvem la incoherència entre la importància que el banc donava a l’event (“sector estratègic pel banc”) i la “invitació”, circumstància que delata el frau per evitar dir “convocatòria”. Denunciàvem també, en general, l'extralimitació horària (això és, fora de l’horari pactat de 8 a 15 hores) a la que es veu sotmesa la plantilla, de manera habitual, degut a la sobrecàrrega de treball, les mesures suspensives i de reducció de jornada en vigor i la deguda atenció a la formació. Finalment, denunciàvem que a BMN ni existeix cap control horari ni informació a la representació laboral, la qual rep contínues queixes dels treballadors afectats per les extralimitacions horàries que són norma i no excepció.
Desprès de realitzar les actuacions corresponents, la ITSS ens va contestar a finals de novembre, tot informant-nos del següent:
 • L’empresa no nega la celebració de “reunions vespertines”. Admet que, en algunes ocasions, els “directors i determinats empleats” de les oficines són “convidats” a participar de reunions de coordinació o informatives que poden ser realitzades en horari d’horabaixa però que “és una activitat que ha de qualificar-se d’absolutament voluntària” i que “no forma part de la prestació laboral habitual”. L’empresa considera que són “esporàdiques” i “nega la realització d’hores extraordinàries habituals”. L’empresa aporta documentació que acredita que les reunions d’horabaixa són “per invitació”.
 • L’empresa també acredita la formació realitzada: en els darrers deu mesos, 93 hores. 48,5 en horari laboral i 44,5 fora de l’horari.
 • La jornada s’estableix en el Conveni Col·lectiu sectorial i és de 1680 hores en còmput anual. A BMN, la distribució horària és de 8 a 15 hores.
 • Que hi ha Jurisprudència que adopta un criteri restrictiu i determina que només poden considerar-se hores extraordinàries aquelles que superin la jornada màxima legal (40 hores setmanals i 1826 hores i 27 minuts anuals). Diu que, segons varis autors citats, tot i la fixació d’una jornada ordinària, es poden considerar no extraordinàries les hores que excedeixin la mateixa i no superin la jornada màxima legal (40 hores setmanals).
 • Però que essent el referent del Conveni la jornada anual expressada en hores ordinàries, resulta obvi que només en aquells casos en què se superi el número d’hores ordinàries anuals (1680 hores) es pot constatar que s’han efectuat hores extraordinàries en un cas concret. “La regulació legal i convencional ve a limitar les hores extraordinàries habituals, persistents, realitzades amb una freqüència diària o setmanal que supera i deixa sense sentit algun els límits de jornada anual i la seva expressió diària, ja que el seu incompliment és flagrant i notori.”
 • Es reitera en el Llibre de Visites de l’empresa que, per evitar les possibles limitacions de la conciliació de la vida familiar es recomana que es programin totes les reunions de personal dins els límits horaris diaris.

La ITSS, com sempre en aquest tema, s’aferra a les 1680 hores anuals. Però no es pronuncia sobre la nostra reclamació de CONTROL HORARI i INFORMACIÓ A LA REPRESENTACIÓ LABORAL. Perquè és elemental: diu que si no hi ha excés sobre les 1680 hores no hi ha dedicació extraordinària. Fantàstic! Però, com es pot saber això si a BMN no hi ha cap control de les hores realitzades (llevat, pot ser, de les de formació) fora de la jornada diària?


ARA HEM TENGUT NOTÍCIA D’UNA IMPORTANT SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL (4-12-2015), SOBRE UNA DEMANDA INICIADA PEL SATE (SINDICAT DE CIC) I D’ALTRES SINDICATS DE BANKIA. LA SALA ESTIMA LA DEMANDA I CONDEMNA A BANKIA, S.A. A ESTABLIR UN SISTEMA DE REGISTRE DE LA JORNADA DIARIA EFECTIVA (ENCARA QUE HI HAGI O S’IMPLANTIN DIFERENTS TIPUS DE JORNADA) QUE PERMETI COMPROVAR ELS EXCESSOS HORARIS DAMUNT CONVENI I PACTES COL·LECTIUS D’APLICACIÓ, AIXÍ COM DONAR TRASLLAT A LA RLT DE LA INFORMACIÓ SOBRE LES HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES EN CÒMPUT MENSUAL.

ÉS MOLT BO D’ENTENDRE: SENSE CONTROL DE LES JORNADES DIÀRIES NO ES POT SABER SI HI HA EXCÈS DE LES 1680 HORES ANUALS. LI FAREM AVINENT A LA INSPECCIÓ DE LES ILLES!

RECLAMAM A BMN QUE APLIQUI LA DOCTRINA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL. EN TOT CAS, EL COMPLIMENT DE LA JORNADA ORDINÀRIA I EL CONTROL ESTRICTE DEL QUE QUEDI FORA DE LA JORNADA DIÀRIA PACTADA. PER ALTRA PART, DEMANAM QUE L’EMPRESA S’ABSTENGUI DE FER “CONVIDADES” AQUESTS DIES EN QUÈ LES OFICINES VAN DE BÒLID! ÉS QUE NO PODEN RESPECTAR NI LA SETMANA DE NADAL?


UOB DESITJA PAU A TOTES LES PERSONES DE BONA VOLUNTAT!

MOLTS D’ANYS I BONS!

dimecres, 16 de desembre de 2015

L'ACORD D'EXCEDÈNCIES I EL 20D

Circ. 072/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Recentment UOB ha signat l’acord per a un programa de suspensions contractuals per la via d’unes EXCEDÈNCIES VOLUNTÀRIES COLLECTIVAMENT ACORDADES.

Lamentam haver estat l’únic sindicat que ha defensat FINS AL FINAL unes condicions retributives millors que les que han quedat negre damunt blanc. Ens referim, sobre tot, a la compensació del 50% de la retribució bruta. El que ha passat aquí, com ja vàrem vaticinar, ha estat que s’ha establert un mínim (progressiu en el temps) que beneficia un determinat conjunt de treballadors de sous baixos (ei, fantàstic!) PERÒ, ben al contrari, S’HA MANTINGUT SENSE ALTERACIÓ DES DE L’INICI DE LA NEGOCIACIÓ EL PERCENTATGE DE RETRIBUCIÓ COMPENSATORI, perjudicant l’expectativa d’un altre conjunt de treballadors: la majoria dels treballadors de les illes de 55 anys o més que potencialment es podrien haver adherit i no ho podran fer. L’empresa S’HA NEGAT AMB CAPARRUDESA a moure’s de la seva postura, enrocada en el referit 50%, i N’HI HA QUE LI HO HAN CONSENTIT. El sindicat que té el percentatge de representativitat més alt a BMN i el segon més votat a les illes Balears, la Federació de Serveis de la UGT, secció sindical de BMN, no ha mogut un dit per pujar el 50%. On era l’ideòleg de la circular delirant d’UGT que es pensava condicionar la nostra posició negocial quan UOB clamava en el “desert sindical” per pujar aquest percentatge? Per què els companys d’UGT no han volgut obligar la Direcció a moure el percentatge n’hi un punt ni mig? No haurien, els nostres benvolguts querellants, fet una feina de més profit per als treballadors possiblement interessats si, enlloc d’escriure barbaritats contra UOB, haguessin fet acte de presència a la Mesa per tal d’influir damunt la posició de LA SEVA secció sindical i ELS SEUS negociadors?

Per motius obvis, aquest no hagués estat el nostre acord. Tot amb tot, UOB el va signar per varis motius:

 • Perquè vàrem exigir una clàusula per tal de garantir l’equilibri interterritorial i evitar discriminacions per territori, així com una Comissió de Seguiment i vigilància dels acords.
 • Perquè ens consta que hi ha companyes i companys possiblement interessats.
 • Perquè no sabem què ens oferirà el futur però només si som dins l’acord podrem, des de la Comissió de Seguiment, defensar millor els treballadors que eventualment s’hi adhereixin.
 • Perquè, com apuntàvem abans, tanmateix s’hauria signat amb aquestes paupèrrimes condicions retributives. No va ser UOB qui va amollar el mac!
 • Perquè, al capdavall, es tracta d’una mesura voluntària.
 • Perquè fins al darrer dia (amb la nostra assessoria jurídica) vàrem millorar els redactats de l’acord i del contracte per dotar de més seguretat jurídica els treballadors que decideixin adherir-s’hi.

Alerta! Tothom interessat ha de saber que l’acord, a més del paupèrrim percentatge, conté un altre PERILL. La Direcció no ha volgut saber res de la reivindicació manifestada per UOB i la resta de sindicats a l’inici de la negociació –que aviat va quedar en no-res per la poca combativitat dels sindicats majoritaris– que l’acord no s’havia d’aturar quan el treballador fes els 65 ANYS, sinó quan aquest pogués accedir a la JUBILACIÓ. Si l’acord preveu que es pot assolir la jubilació anticipada, perquè no podia preveure l’augment de l’edat legal de jubilació? Apart que ja estam en període transitori d’aquest augment, degut a la darrera reforma legislativa, quines majories resultaran de la jornada electoral del proper diumenge? Heu llegit els programes electorals de les formacions que aspiren a governar o a pactar una majoria parlamentària? QUE TOTHOM SIGUI CONSCIENT D’ALLÒ QUE SIGNA!

És al·lucinant que els banquers, aquells que han generat la crisi econòmica detonant de tantes i tantes mesures antisocials, entre elles l’augment de l’edat de jubilació, ara deixin els treballadors que subscriguin l’acord, a les portes d’unes eleccions a Corts Generals, a l’arbitri de canvis legislatius futurs que puguin seguir el camí de la insensibilitat social dels banquers i els polítics que els aguanten l’ansa.

Tota persona que estigui interessada en fer els seus números per aquest acord d’excedències pot demanar el seu sou brut A EFECTES D’AQUEST ACORD al respectiu responsable territorial de RRHH. I davant qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb UOB a través de les vies usuals. Restam a disposició!

CONVENI COL·LECTIU: FUENTEOVEJUNA, PER FAVOR!

Circ. 071/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

CONVENI COL·LECTIU: PRIMERS SÍMPTOMES DE PRÒXIMA SIGNATURA... I DE NOUS RETROCESSOS LABORALS?


Resumim la situació:
 • El 19 de novembre els sindicats CCOO, UGT i CSICA renuncien a cinc mesos d’ultraactivitat del Conveni i estableixen un nou límit negocial a un mes i escaig vista.
 • Els sindicats “de les retallades” simulen una presumpta conflictivitat laboral i anuncien mobilitzacions de perfil baix, com una recollida de signatures.
 • No es compta amb CIC per aquestes mobilitzacions.
 • ACARL suspèn unilateralment (?) La reunió de la Mesa Negociadora del Conveni que estava prevista per demà, 1 de desembre. Per què? Es reunirà amb ella mateixa. La reunió de la Mesa es passa al 10 de desembre.
 • Això deixa un calendari de 21 dies plens de festius. El marge negocial queda limitat al màxim. La situació és idònia per a l’ACARL.
 • La urgència sobrevinguda gràcies a la referida gestió sindical i les presumptes “pèrdues” i “riscos” en cas de finalització de la ultraactivitat pactada possiblement porti als sindicats complaents a la signatura del nou conveni. Serà d’avenços o de retrocessos? Hi haurà equilibri?

L’escenari en el qual es va signar el conveni 2010-2014, era completament diferent a l’actual. Hi havia 45 caixes d’estalvi en una situació tremendament complicada i un horitzó que s’ha demostrat pitjor. I aquest context es va signar el Conveni que encara mantenim, tot assumint importants pèrdues dels empleats. El panorama actual és completament diferent ja que les entitats, un cop reestructurades, comencen a donar beneficis.

Els que han assumit el cost tant de l’anterior Conveni com de les reestructuracions han estat els treballadors. Per tant, el nou Conveni ha de ser, com a mínim, d’equilibri. Tota la representació laboral hem de mantenir la fermesa en la Mesa de Negociació. Si a la primera de canvi l’ACARL porta a CCOO, CSICA i UGT on vol, els sindicats, davant les plantilles, perdran la poca autoritat moral que els quedava. És a la Mesa on cal demostrar la fermesa i als Tribunals de Justícia on cal defensar els escassos drets que resten.

Per què CCOO, CSICA i UGT ens han exclòs de les mobilitzacions de baixa intensitat després del “Fuenteovejuna” de les anteriors –“Per un Conveni sense retallades”–? No vàrem quedar bé a les fotos? Pot ser perquè ens saben al·lèrgics a la pols del “teatre de les mobilitzacions” quan ja se sap que l’obra acaba amb els signants rebolcant-se en el fangar de les retallades i els retrocessos laborals?

divendres, 27 de novembre de 2015

COL·LABORACIÓ (sobre un mailing a directius de BMN)

Circ. 070/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Ara rellegia el mail (“24 dies per tancar bé...”) que vaig rebre despús-ahir del Director Territorial i sense adonar-me’n m’he trobat a mi mateix fent capades.

Vaig demanar als companys si l’havien rebut. Em varen dir que no. Segurament perquè s’ha enviat només als “directius”, els qui han de fer que tots els equips aconsegueixin les xifres i objectius... Per a qui?

No n’hi ha prou ja de jugar amb la incertesa i de fer por als treballadors?

Un dia qualsevol a una oficina, o a un departament: comences a primera hora, planificant el més urgent i després el més necessari. A una oficina s’obren les portes i aquesta planificació es comença a desvirtuar. Per culpa dels clients? Ah, però no em diuen que són el més important? Doncs, els haurem d’atendre com cal, no? Un temps, eren “la nostra raó de ser”!

Després, a mitjan matí, o abans, anem rebent una sèrie de mails demanant previsions, explicacions, respostes... i totes són “urgents”!

Ja no us dic on és el nivell de la planificació matinal. Per arrodonir-ho, fa dies que vàrem rebre una missiva del “Consejero Delegado” on demanava més o manco el mateix de sempre durant els darrers anys: un esforç més en matèria de “qualitat de risc”. Qualitat de risc? El mateix que teníem quan es feien promocions i negocis immobiliaris a carretades?

Acaba la jornada, i de tot el previst s’ha fet el màxim possible i qualque cosa més. Les nostres oficines segueixen conservant els clients gràcies a la plantilla que hi treballa. D’això, no en tenc cap dubte!

Se n’adonaran d’una punyetera vegada? I quan ho facin, que ho demostrin amb fets, i no paraules! Ja ho sabem, que som (tots) els millors!

LA ULTRAACTIVITAT RENUNCIADA

Circ. 069/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Comunicat CIC: ULTRAACTIVITAT del CONVENI COL·LECTIU


RENÚNCIA SINDICAL!


Amb el comunicat que conjuntament han publicat CCOO, CSICA i UGT s’ha fet palès que aquests sindicats tenen la moral ingressada a l’UCI. Mentre “van fent”, els nostres drets s’evaporen gràcies a les decisions que prenen els seus òrgans directius i als pactes que signen per “evitar conflictes innecessaris”.

La transcripció de l’art. 86 del text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE 255 de 24 d’octubre de 2015) és la següent:

Artículo 86. Vigencia.
1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión.
2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.

Els esmentats sindicats varen signar el Conveni que actualment té vigència pel període d’ultraactivitat pactat en el seu art. 3, “Ámbito temporal, prórroga y denuncia”, que diu que “las partes acuerdan que el plazo máximo de negociación del próximo convenio colectivo sea de 18 meses”. Això garantia, amb tota seguretat, una ultraactivitat fins al proper 20 de maig de 2016. Però, amb la signatura de l’acord del passat 19 de novembre (per “evitar conflictes innecessaris”, segons ells), muden la data d’ultraactivitat per haver-ho acordat “les parts” (darrera frase de l’art. 86.3 ET). Tornam a repetir-ho: de cop ens han desaparegut cinc mesos d’ultraactivitat!

Asseguren cínicament “desconèixer el prestigi en matèria laboral que atresora el despatx Roca Junyent”. Quanta hipocresia! Una simple cerca a Google de “Luis Enrique de la Villa” els mostrarà un CV que mereixeria una mica més de respecte. Sobretot tenint en compte que va ser aquest mateix lletrat qui va defensar a CIC quan l’ACARL i aquests tres mateixos sindicats impedien a CIC estar presents a la Mesa. Per això mateix, el Conveni Col·lectiu de 2007 va ser tombat a l’Audiència Nacional i al Tribunal Suprem; per pràctiques antisindicals! Qualsevol diria que encara els cou!

El retret que no aconseguim entendre és el d’acusar-nos de “gastar” els diners de les quotes dels nostres afiliats demanant un informe a un despatx extern. És molt fàcil d’entendre: per defensar els drets dels treballadors, i per exercir la nostra acció actuant amb ple suport legal i amb les màximes garanties possibles. El que sí seria del tot reprovable és tot el publicat en premsa sobre despeses en què han incorregut alguns “sindicalistes”: mariscades, gresques, subvencions sense justificar, EROs fraudulents, factures falses, sobresous, …

CIC no signarà l'acord. Es tanca, doncs, el tema de la ultraactivitat fins al pròxim 31 de desembre. En un proper comunicat informarem de com queden els empleats una vegada vençuda la ultraactivitat sense arribar a un acord en la negociació del Conveni. Avalat per un altre dictamen jurídic. Hi ha vida després de la ultraactivitat. Ho advertim abans que els mercaders de la por intentin confondre'ns!

Última Hora: els sindicats CCOO, UGT i CSICA han publicat una crida a la mobilització i anuncien una recollida de signatures, tot descrivint la situació de “crítica”. I per què, doncs, han renunciat a 5 mesos d’ultractivitat que eren importantíssims? A canvi de què? Com quedam? Estam en situació “crítica” o estam en pla “evitar conflictes innecessaris”? Incoherència? O mosca hi ha en l’arròs?

dimecres, 25 de novembre de 2015

COMUNICAT CONJUNT RLT BMN

Circ. 068/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

MESA NEGOCIADORA EXCEDÈNCIES


BMN NO ACONSEGUEIX IMPOSAR-NOS LES SEVES CONDICIONS


La negociació de l’acord d’excedències voluntàries per a majors de 55 anys acaba sense acord.

L’empresa, tot i l’esforç sindical en la negociació per cercar l’entesa, no ha cedit en els aspectes fonamentals de la seva proposta inicial i, de forma unilateral, ha donat per acabades les negociacions.

BALANÇ DE GESTIÓ 2014-2015

Circ. 067/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Exposam, en successió de punts, més o menys per ordre cronològic, la feina que s’ha dut a terme des de l’equip de feina d’UOB durant el darrer any. Segur que hi ha mancances. En tot cas, una relectura a les nostres circulars us donarà la informació que manqui:

 • Just després de les eleccions, havent constatat que un sindicat feia de yo capitán entre els afectats de Son Fuster per la subrogació a Sernostrum, vàrem activar l’assessoria jurídica per salvaguardar drets que havien estat passats per alt.
 • Vàrem establir un procediment de publicació (entre les persones afiliades al sindicat) i elecció de les tres places de delegat sindical (LOLS) a què ens varen donar dret els extraordinaris resultats electorals.
 • Vàrem promoure la constitució dels Comitès de les illes Balears (Xarxa d’Oficines i Serveis Centrals) i la designació des delegats de prevenció segons el mandat democràtic sorgit de les urnes (no com feren a altres indrets, aplicant rodillo).
 • Hem visitat els centres de treball i hem reunit diverses vegades tot l’equip de feina (tots els representants dels treballadors d’UOB) per recollir el màxim d’inquietuds. Volem seguir sent la veu de la plantilla!
 • Al desembre de 2014 elaboram un document de sis pàgines en què informam negativament sobre el model de retribució lligat a la Classificació d’Oficines (circ. UOB 80/2014). Ens oposam a considerar el Plus de Residència dins els còmputs.
 • Ens hem reunit amb partits polítics en diverses ocasions i per diferents motius. Per exemple, quan n’hi havia que culpaven (ni que fos indirectament) la plantilla de la política antisocial de BMN (e.g.: en desnonaments) per posar les coses en la justa mesura.
 • Ja dins enguany, al gener, participam (per escrit) en el procediment arbitral en matèria electoral (Xarxa d’Oficines Madrid) donant suport a una reclamació de CCOO.
 • Hem lluitat judicialment per la convocatòria de les proves per capacitació (comissió creada ad hoc, que ha de reprendre els treballs després dels processos negociadors en curs).
 • Hem demanat a l’empresa que pacti criteris clars per a la confecció dels quadres de vacacions (alhora que defensam el nostre criteri públicament, prior tempore), així com l’extensió del període hàbil més enllà del legal (any natural).
 • Al març de 2015 vàrem celebrar l’Assemblea d’UOB amb renovació dels òrgans sindicals.
 • A través de CIC, hem mantingut el contacte directe i fluid amb la resta de formacions de la Confederació; participat amb veu i vot en el seu Secretariat; participat en la Mesa del Conveni Col·lectiu (en qualitat d’assessor) per defensar, entre altres coses, el Plus de Residència (CIC és la única organització que el defensa); i participat com a representant de CIC en el projecte Integridad en el Sistema Financiero y en los Bancos, sota la tutela de Transparencia Internacional.
 • Ens hem hagut de defensar legalment contra la querella interposada per UGT contra UOB per haver exercit la llibertat d’expressió.
 • Hem mantingut la lluita judicial contra el balanceo signat per empresa i sindicats complaents.
 • Hem redactat diverses denúncies davant la Inspecció de Treball y Seg. Social (ITSS).
 • Hem estat presents i actius a les Comissions d’Igualtat, de Formació, Tècnica del Pla de Pensions, així com a la Mesa Laboral i al Comitè de Seguretat i Salut.
 • Hem exercit la defensa del col·lectiu afectat per l’externalització (resposta al recurs de les empreses davant del Tribunal Suprem).
 • Negociació i gestió d’assegurances col·lectives de salut i de vida en condicions beneficioses.
 • Vàrem detectar la manca de consolidacions a les illes Balears, denunciant-ho públicament i reclamant-les a l’empresa davant la Mesa Laboral.
 • Hem defensat (juntament amb CCOO) els treballadors dels Serveis Centrals de Madrid afectats pel trasllat col·lectiu.
 • Assessorament continu a persones afiliades (o a qualsevol persona en situació d’emergència laboral) davant qualsevol situació que se’ns consulta. En destacam: l’assessorament en la defensa de les condicions de tipus d’interès dels préstecs d’empleat Sa Nostra per als desvinculats; atenció a les persones a qui es va burlar el dret de desvinculació; consultes i accions derivades dels mals acords laborals de l’ERO que provoquen situacions no desitjades amb l’SPEE; pla de pensions; suspensió de contractes; promoció per classificació d’oficines; baixes per maternitat; excedències; permisos; ajuts estudis; i un llarguíssim etcètera.
 • Hem lluitat sense defallir contra la mala gestió i les arbitrarietats directives, la grogor i el parasitisme sindical, els fraus de llei que han abocat a l’extinció contractual a moltes persones, l’espoli del pla de pensions i la pèrdua per a la societat de la Caixa de les Balears, amb totes les implicacions col·lectives d’aquest fet, com és el tancament de sucursals.

Seguim!

REUNIONS 24-25N MESA EXCEDÈNCIES BMN

Circ. 066/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

AVUI I DEMÀ, REUNIONS A MADRID PER LES POSSIBLES FUTURES DESVINCULACIONS


Avui i demà, els sindicats som cridats a Madrid per negociar un possible acord per a les futures desvinculacions a BMN passant per una situació d’excedència retribuïda. Els sindicats de la “majoria” fins avui no havien propiciat cap plataforma conjunta sindical, però avui de matí han canviat el cantet. Després d’haver constatat que les propostes de tots ballaven damunt tres eixos principals: millorar les condicions retributives, brindar un Conveni Especial amb la Seguretat Social per garantir la millor pensió (passi què passi durant la situació d’excedència) i conservar condicions socials, s’ha passat a treballar una plataforma conjunta. A més a més de l’anterior, de part d’UOB creim que cal assegurar un número (ponderat i just) de desvinculacions per territori (si és el cas que l’empresa imposa numerus clausus). Fomentar els desequilibris de plantilla pot revertir en problemes ulteriors.
Darrera hora: l’empresa ho ha rebutjat gairebé tot de la plataforma comuna. De Balears, l’únic representant és d’UOB. Seguiran les reunions avui horabaixa i demà.

UN AVÍS


Tant de bo no hi hagi ganes, per part de ningú, de focalitzar l’acord en beneficiar uns en detriment d’altres (nota dominant en aquesta empresa des de la subrogació), perquè si és el cas ho direm alt i clar com hem fet sempre, molesti qui molesti. La darrera circular que UGT ha publicat a Balears (“Lo que viene”), de les més delirants mai vistes, amb atacs gratuïts contra el sindicat majoritari a les illes, no ens fa presagiar res de bo. Preparen el terreny perquè saben què es firmarà, o què? Tant de bo ens equivoquem!
UGT té una curiosa manera de celebrar la seva derrota electoral ALS DOS COMITÈS el 24 de novembre de 2014. Encara ara no es pot avenir i encara s’espolsa les plomes? En el moment actual ens abstindrem d’entrar en qualsevol provocació. A més d’enviar la circular a anàlisi per l’ús impropi de la paraula “IMPUTADOS” vers dues persones d’UOB, i després d’arxivar-la al calaix de la ignomínia, seguirem el recte camí de la defensa de tots els treballadors. Nosaltres, ara que fa un any de les eleccions, creim que és un bon moment per fer balanç de gestió d’aquest període. El publicarem en un proper comunicat.

dilluns, 23 de novembre de 2015

UNA RECTIFICACIÓ I UNA PETICIÓ

Circ. 065/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
RECTIFICACIÓ
El Director de Relacions Laborals ens ha demanat una rectificació al respecte de l’expressió “Dr. Muerte” d’un comunicat anterior d’UOB, referida a l’advocat i assessor extern de BMN a les Meses de Negociació. No l’anomenàvem.
Vagi per endavant el nostre respecte i més alta consideració envers aquesta persona. És un professional del dret de reconegut prestigi, ampli CV i dilatada experiència. Tractant-se d’algú EXTERN a BMN, li demanam disculpes si l’hem ofès amb l’apel·latiu (com és bo d’entendre, referit sempre a processos laborals, mai biològics). Cap problema: excuses, i vagi per no dit!
PETICIÓ
Que algun dels acords que s’han signat a BMN, de dramàtiques conseqüències en les vides laborals dels treballadors afectats, hagin estat informats (per la Inspecció Central de Treball) o declarats frau de llei (per l’Audiència Nacional) no és obstacle ni impediment per seguir considerant com a grans professionals del dret els advocats i assessors externs de BMN a les meses de negociació. Entenem que fan allò que creuen millor per al client, BMN. I, en tot cas, al final és la Direcció de BMN qui decideix on estampa la seva firma.
Però com a bon professional del dret, entenem que l’assessor tampoc no hauria de perdre les formes ni caure en el menyspreu a la tasca sindical, que és tan lloable com la seva feina. Volem dir que tal vegada s’hauria d’estar de proferir gracietes que freguen la grolleria, de les que fa ús en les meses negociadores quan els sindicats passen a exposar les seves propostes: a ver quién mea más largo. Perquè, si hom diu coses d’aquest estil (amb el ViP del Director de Relacions Laborals que hi és davant), aleshores fa d’assessor “perfil tècnic” o, en canvi, d’assessor “perfil negociador”? I si és això, cal tenir la pell tan prima?
En tot cas, feta de la nostra part la rectificació i disculpa demanada, esperam una justa i equitativa correspondència. Tot i així, no demanam cap excusa formal per les grolleries (en el fons, llicències de llenguatge).

divendres, 20 de novembre de 2015

COMUNICAT CONVENI COL•LECTIU

Circ. 064/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

CCOO, UGT i CSICA FIRMEN UN ACORD INNECESARI, TOT ALTERANT LA ULTRACTIVITAT!

Ahir es va celebrar una nova sessió de la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu de Caixes, en la qual es va signar per part de la patronal ACARL i els sindicats CCOO, CSICA i UGT un inexplicable “acord” que ha variat el període d’ultraactivitat del Conveni Col·lectiu, que era de 18 mesos des de la denúncia del Conveni. Aquesta, va tenir lloc el 20-11-2014, i va ser executada, per cert, per part dels sindicats megalòmans.
La patronal sostenia (i amenaçava) que la ultraactivitat acabava a un any vista de la denúncia. Això implicava un període fins 20-11-2015. Aquesta pretensió no ha estat sustentada mai en cap dictamen jurídic. La posició de CIC, argumentada jurídicament mitjançant dictamen elaborat pel catedràtic Luis Enrique De la Villa, del prestigiós despatx Roca&Junyent, establia que el període de ultraactivitat abastava 18 mesos, és a dir, fins 20-05-2016. La resta de sindicats no ha aportat cap dictamen ni un.
Doncs bé, ahir, A CANVI DE RES, I TAL COM HO VA PRESENTAR LA PATRONAL es va signar una nova data de fi de la ultraactivitat: 31-12-2015!, que es traslladarà a l’Autoritat Laboral als efectes oportuns.
Els que han signat aquest acord han dinamitat, de cop, 5 mesos d’ultraactivitat que eren importantíssims per a la negociació. Ara tindrà lloc una negociació sota la pressió del proper 31 de desembre, altament desfavorable en terminis.
Han començat les renúncies sindicals. Correran la mateixa sort les propostes que aquests sindicats han publicat, relacionant drets i interessos laborals que la patronal vol desballestar? Per què negocien els nostres drets membres sindicals del Conveni Col·lectiu de Banca? I la data escollida del 31 de desembre, tindrà a veure amb la imminent desaparició de l’ACARL i la seva integració en CECA?


dijous, 19 de novembre de 2015

PREJUBILACIONS? BAIXES INCENTIVADES? EXCEDÈNCIES DE MISÈRIA!

Circ. 063/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
LA FÀBRICA D’ARTIFICIS DE MORT LABORAL
Dimarts passat, darrere d’un obscur punt de l’ordre del dia Asuntos varios (visca la transparència!), l’empresa va posar damunt la taula les condicions d’un acord laboral a BMN basat en l’article 46.6 de l’Estatut dels Treballadors (ET):
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.
Constatam novament, que els gabinets jurídics de les grans corporacions i entitats bancàries tenen una gran inventiva i imaginació. Deuen estar dedicats full time a cercar totes les escletxes possibles a la Llei per tal d’evitar fer els acomiadament col·lectius com pertoca. Tot val per estalviar diners (tant als afectats com al Tresor Públic) i evitar dotar de protecció i seguretat jurídica als treballadors més desprotegits: els de més edat.
El primer artifici que vàrem patir, el 2013, varen ser els mutuos acuerdos, en què la Inspecció de Treball va trobar clars indicis de frau de llei. Després varen venir les externalitzacions, en frau de llei segons l’Audiència Nacional. Ara, es treuen del barret les excedències pactades pel 46.6 ET. Doncs, per si algú no ho sap, aquest article, que no ha mudat mai la seva redacció, quan parla de colectivamente acordados, fa referència necessàriament als Convenis Col·lectius, ja que no existia altra possibilitat quan el legislador va introduir l’article en els treballs parlamentaris! Estan segurs, la Direcció de BMN i tutti quanti que ja l’han utilitzat, que la motivació legislativa coincideix amb el que pretenen?


LES CONDICIONS DE BMN FAN RIURE!
Hi ha entitats que ja van per davant en acords d’aquest tipus i totes elles paguen el Conveni Especial amb la Seguretat Social. Tenim prou documentació de tot el que s’ha signat arreu de l’Estat i si a BMN els sindicats es baixen els calçons quedaran ben retratats. Per altra part, el percentatge sobre el brut que donen arreu supera amb escreix el que ofereix BMN, a més d’incloure altres beneficis socials. En conseqüència, emplaçam a la Direcció a que es deixi de propostes de misèria que no provoquen ni fred ni calor, sinó que més aviat fan riure el personal.
El Dr. Muerte[1] va manifestar, sense detallar, que hi ha sobrada jurisprudència que en el cas d’una hipotètica futura operació corporativa que impliqui BMN[2] els treballadors en excedència es podrien acollir a una futura desvinculació promoguda en l’entitat “destí”. Ho dubtam molt! Quan hom es troba en situació d’excedència, el seu contracte resta “adormit en el rerefons”. I si l’entitat absorbent estableix com a primera condició de sortida d’un eventual ERO la condició d’“actius” (allò més normal), els treballadors en excedència (suposant, primer, que hi hagués comú acord en sortir de la situació d’excedència abans dels 65 anys) en quedarien exclosos. I això seria el millor dels casos. Què passaria si hi hagués una liquidació del banc?
QUÈ FARAN ELS SINDICATS DE “LA MAYORIA?
Una de les actuacions sindicals més abjectes que hem vist darrerament ha estat l’emissió d’un correu electrònic adreçat al col·lectiu “objectiu”, amb l’assumpte “PREJUBILACIONES MAYORES 55 AÑOS”. Prejubilacions? Tantes me’n diguis! Es veu que hi ha molt d’interès (a més de les evidents presses) en decorar la proposta perquè resulti atractiva! Sabíeu que hi ha sindicats que en comptes de voler millorar el percentatge sobre el brut, cosa que beneficiaria a tot el col·lectiu de treballadors, semblen molt interessats en establir un mínim i... atenció, UN MÀXIM? S’ha de tenir molta de barra per remetre-ho per escrit als treballadors de les illes Balears sabent positivament que aquests serien els perjudicats per aquesta nova edició de “vasos comunicants”!


[1] BMN sempre du a les reunions un advocat assessor EXTERN però obliga els sindicats que els seus siguin sempre INTERNS. Un altre comportament abusiu de la Direcció.
[2] Hem de deduir, per tant, que “el cas BMN” ja és sobre la taula d’algun peix gros?

dimecres, 11 de novembre de 2015

SSCC BMN MADRID – COMUNICAT CONJUNT CCOO I UOB (V)

Circ. 062/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
ACORD AGREDOLÇ
A les 12 de la nit d’ahir, finalitzat el termini legal de negociació per les condicions de mobilitat geogràfica col·lectiva dels Serveis Centrals (SSCC) de Madrid, els membres del Comitè d’Empresa subscrivien per unanimitat les condicions laborals que seran aplicables als treballadors afectats pel trasllat col·lectiu:
 • Despeses derivades del trasllat: 3.500€
 • Ajut de lloguer, a triar entre 650 € / 30 mesos o 800 € / 24 mesos
 • Desplaçament garantit setmanal a Madrid, màxim de 6 mesos, per als que no traslladen a la família
 • 30 dies naturals d’allotjament d’hotel mentre es localitza un nou habitatge
 •    4 dies de permís per trasllat
 • Reducció voluntària del 20% de jornada cobrint places disponibles de l’Acord de 2013.05.28
 • Finançament de primer habitatge per trasllat
 •  Manteniment de les condicions retributives pactades en novació de contractes individuals en la nova destinació
 • En cas d’optar per l’extinció legal (per rebuig del trasllat): indemnització de 35 dies per any de servei, amb el límit màxim de 28 mensualitats. (A efectes del càlcul no es tindran en compte les reduccions salarials que actualment s'apliquen a la plantilla.)

Per a garantir la correcta aplicació d’aquestes mesures, s’acorda constituir una Comissió de Seguiment i Garanties en la qual participaran els quatre sindicats amb representació en el Comitè SSCC Madrid.
L’esforç conjunt de la representació laboral ha pogut, en part, solucionar la intransigència de la Direcció i els sindicats SESFI i UGT. Aquests, no han volgut entrar en un debat que era important en aquesta negociació: la utilització de la resta de seus de les que disposa BMN a Vilafranca i Palma, aptes per a la reubicació de treballadors a la seva localitat d’origen, i els canvis funcionals tendents a corregir destinacions inassumibles que s’haguessin evitat. Però no ha estat així i el mal ja està fet.
 [Fi del comunicat conjunt]

CODA

Tot i l’acord, que millora en molt les condicions inicials, hem de lamentar que la representació sindical no hagi estat, TOTA ELLA, a l’altura de les circumstàncies. Els escrits de propostes treballats conjuntament pels representants de CCOO i UOB, i els de Los Otros (cadascú pel seu vent), queden per a la posteritat. Sí, la realitat és tossuda: si TOTA la representació laboral hagués acceptat com a pròpia la part de les nostres propostes que versava sobre els aspectes d’utilització de seus i canvis funcionals, no només s’hagués minorat el dany infligit amb el trasllat col·lectiu, sinó que l’acord que no va poder ser hagués resultat un acte de justícia i reparació per a una plantilla modèlica. Un conjunt de treballadors que ha donat tot a l’empresa i que ara són, de nou, víctimes de la mala gestió directiva. Per a ells, el nostre sincer agraïment pel seu esforç continuat, i la més alta consideració professional.

dimarts, 10 de novembre de 2015

LA SATISFACCIÓ QUE DÓNA BMN

Circ. 061/2015
Circular completa (PDF): català / castellano


Fa dos dies hem conegut, per una notícia d’Europa-Press, el nivell de satisfacció que els clients atorguen a les seves entitats bancàries, tot analitzant aspectes com la rendibilitat, caixers i sucursals, Internet, comissions, hipoteques i finançament. El diagrama de barres adjunt reflecteix la satisfacció mitjana i BMN ES TROBA, DE LLARG, A LA CUA DE LES ENTITATS DEL SISTEMA BANCARI ESPANYOL. El client és el centre o els donam pel centre? És així com liderarem l’arc mediterrani, senyor Egea?

Parlant de satisfacció, com més va més inversemblant ens resulta la que Carles Manera i el PSIB-PSOE (quina gràcia, l’esquerra!) varen sentir amb la fusió de Sa Nostra. Avui en dia, tampoc entenem la postura dels senyors Joan Riusech (economista de l’òrbita del PSOE) i Álvaro Middelmann (designat a dit per Egea), membres del Consell d’Administració de BMN, que han acordat (segons la Direcció, l’acord va ser unànime) el desmantellament dels Serveis Centrals de Madrid i el trasllat col·lectiu, només, a Múrcia i Granada. Per apropar els centres de presa de decisió al negoci? Quin negoci? A les illes Balears no n’hi ha, senyor Riusech? Al dors reproduïm el burofax que hem remès al FROB (amb còpia a BMN i a la presidència del Govern d’Espanya), organisme que ostenta el control de BMN. (...)

divendres, 6 de novembre de 2015

SSCC BMN MADRID – COMUNICAT CONJUNT CCOO I UOB (IV)

Circ. 060/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
SOBRE EL PROCÉS DE MOBILITAT GEOGRÀFICA
A la penúltima reunió del període de consultes per debatre les mesures que l’empresa pretén aplicar a les persones dels SSCC de Madrid per un procés de mobilitat geogràfica de totes totes injustificat, CCOO i UOB vàrem presentar un escrit per incorporar a l’Acta en què responíem al tancament de l’empresa respecte a decisions que creiem fermament equivocades i arbitràries.
Avalen aquest escrit altres anteriors en què, després d’un estudi detallat i minuciós del cens i relació de destinacions, demostràvem, amb dades, l’error i l’arbitrarietat empresarial que, a més, fa malbé irremeiablement la credibilitat, ja molt tocada, de la Direcció de BMN.
Els nostres directius i els seus assessors legals obliden que el període de consultes legal, previ a l’adopció de qualsevol mesura traumàtica, té un objectiu prioritari: cercar solucions alternatives que vagin encaminades a minimitzar l’impacte de les mesures i el nombre de persones afectades. L’empresa es nega en rotund a fer això, manifestant que “els trasllats es faran tal com estan definits” i que analitzaran els problemes personals de manera individual amb cada persona que els manifesti, sostraient així a tota la plantilla afectada el seu dret a que una mesura d’aquest calibre sigui abordada col·lectivament pels seus representants legals en la Comissió de Negociació.
Menyspreen també així la plantilla dels SSCC de Madrid, impedint que la Comissió de Negociació abordi qüestions tan importants per a les persones afectades i les seves famílies com les prioritats de permanència en funció de situacions personals (malaltia, discapacitats, familiars a càrrec, reagrupament familiar de cònjuges d’empleats, famílies monoparentals, ...), així com mesures funcionals a l’abast d’una empresa moderna i amb capacitats tecnològiques, com s’acredita a BMN, que evitin desplaçaments dolorosos, fàcils d’evitar o mitigar si hi hagués interès. Les dones i homes que formen la plantilla de BMN són el seu principal actiu, i aquest ha de ser atès com es mereix.
UOB i CCOO exigeixen que l’empresa renunciï a la seva posició unilateral i intransigent, negociï de bona fe, incorporant a la negociació la discussió dels criteris i alternatives que puguin minimitzar l’impacte de les mobilitats forçoses que plantegen i el nombre de persones a qui, en alguns casos per segona o tercera vegada, truncaran la seva vida personal i familiar.
Al marge de CCOO i UOB, que van presentar l’escrit conjuntament, la resta de membres del Comitè d'Empresa, d’UGT i SESFI, no varen voler sumar-se a aquesta reivindicació, tot i convidar-los expressament. Hem de deduir que per a elles i ells, com per als seus sindicats, la mesura plantejada per l’empresa i el nombre de persones afectades no és discutible (!) i assumeixen que la seva responsabilitat queda reduïda a un intent de millora de la quantia de les indemnitzacions i ajudes econòmiques proposades per BMN.

¿Alguna vegada seran capaços d’explicar el perquè d’una renúncia d’aquesta magnitud?

CONDICIONS PRÉSTECS DESVINCULATS ERO

Circ. 059/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
INFORMACIÓ D’UNA DEMANDA I CONCILIACIÓ DE LA PRETENSIÓ!
Des que la Direcció de BMN i alguns sindicats varen signar a l’acord col·lectiu del darrer ERO (2013) que les condicions de tipus d’interès dels préstecs concedits a Sa Nostra no havien de ser respectades tot i estar formalitzat en pòlissa el seu manteniment, Unió obrera Balear ha resseguit el tema fins a aconseguir documentar perfectament un cas per procedir al seu anàlisi amb la nostra Assessoria Jurídica.
Aleshores, es va poder bastir una demanda individual per al préstec d’una persona desvinculada a través de les baixes incentivades. Doncs, a finals del mes passat, a la Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB), ha tengut lloc el preceptiu acte de conciliació amb l’acceptació per part del banc de totes les pretensions sobre el préstec:
“La empresa BMN acepta restablecer las condiciones del préstamo número 2199.50… en las condiciones establecidas en el momento de su concesión y que regían para la adquisición de 2ª vivienda a los empleados siendo el tipo de interés establecido el 75% del Euribor, máximo 4% y mínimo 1%. Efectuándose la reposición del tipo de interés que actualmente es 1%, a partir del 1 de noviembre de 2015, y se procederá antes del 30 de noviembre de 2015 al abono de la diferencia de intereses que a su favor se haya generado por haberse cambiado el tipo al 2% a contar de 1 de enero de 2015, cuyo abono se efectuará en cuenta de la reclamante.”

Recomanam a totes les persones que ja pateixen la novació engiponada per la Direcció de BMN i els sindicats complaents, que s’adrecin a Unió Obrera Balear perquè puguem analitzar conjuntament la viabilitat de la reclamació abans de qualsevol caducitat d'accions. Hem obert el camí per tornar a les persones que han hagut de desvincular-se de l’entitat el seu dret legítim a mantenir les condicions dels seus préstecs d'empleat, dret que ningú, i molt menys els sindicats que haurien de vetllar per la seva salvaguarda, hauria d’haver posat en solfa. Per “salvar llocs de feina”, cal vulnerar drets d’altri?

dijous, 5 de novembre de 2015

SSCC MADRID - COMUNICAT CONJUNT CCOO I UOB (III)

Circ. 058/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
LA PROPOSTA DE LA REPRESENTACIÓ LABORAL
Ahir, en la Comissió Negociadora del trasllat col·lectiu, la Representació Laboral en el seu conjunt va lliurar a la Direcció una proposta d’acord amb el contingut que figura més abaix.
Hagués estat bé que els 4 sindicats amb representació al Comitè o, millor encara, el propi Comitè, haguéssim publicat un comunicat conjunt, però hem constatat que no ha estat possible. Dels darrers comunicats dels altres sindicats, hem de senyalar una obvietat: CCOO i UOB no s’han adherit a cap proposta d’altri! Tornam a repetir que el que s’ha lliurat ha estat una proposta CONJUNTA, i això vol dir treballada conjuntament en tots els seus punts. Ens demanam perquè això que es va fer ahir no va ser possible només uns dies abans, a la sessió del Comitè d’Empresa convocada ad hoc.
Punts de la proposta unitària:
 1.  Oferir solucions viables per a matrimonis i parelles de fet, famílies amb fills escolaritzats, famílies monoparentals o matrimonis i parelles de fet d’empleats, amb destí incompatible, fomentant la conciliació familiar.
 2.  Facilitar trasllat prioritari de persones afectades a la Xarxa d’Oficines o a altres departaments de SSCC BMN o altres instal·lacions del GRUP al seu lloc d’origen REAL, amb dret preferent a ocupar qualsevol vacant, facilitant la mobilitat funcional
 3. Especificar en la comunicació de trasllat el nou centre de treball assignat i la data d’incorporació exacta de les persones afectades.
 4. Concedir 4 dies de permís addicionals per a la cerca d’habitatge, escola, etc. en el lloc de destí.
 5. Acceptar les sol·licituds voluntàries de la quota disponible de reduccions del 20% de jornada, assignant-se dilluns o divendres a elecció de la persona afectada.
 6. Facilitar l’accés a préstecs de 1a vivenda i bestretes als afectats en condicions d’empleat, així com l’exempció de qualsevol despesa financera derivada de la formalització dels avals requerits pels propietaris dels immobles arrendats.
 7. Establir un pagament únic i sense necessitat de justificació, d’ajut per a les despeses de trasllat, de 6000 euros.
 8. Establir un ajut de despeses d’habitatge de 800 euros mensuals durant 48 mesos a les persones desplaçades, així com l’exempció de qualsevol despesa financera derivada de la formalització dels avals requerits pels propietaris dels immobles arrendats.
 9. Abonament de les despeses de transport setmanals durant 12 mesos, a les persones traslladades.
 10. Assumir les penalitzacions contractuals derivades de la rescissió de contractes de lloguer que hagin de suportar els treballadors, així com els derivats dels bitllets d’avió, AVE o altres que s’haguessin adquirit amb anterioritat.
 11. Crear una llançadora des dels SSCC de Múrcia/Granada a l’aeroport/AVE més proper per facilitar desplaçaments als companys allà traslladats amb origen Madrid Catalunya i Illes Balears, així com entre les seus de Múrcia i Granada.
 12. Mantenir la “clàusula Madrid” signada en les novacions de contractes de SSCC de Madrid, en les noves destinacions.
 13. Aplicar retroactivament les condicions d’aquest acord a les persones traslladades des de SSCC Madrid a aquests centres en els darrers 18 mesos, actualitzant-les a les signades en aquest acord i reconeixent la mobilitat a efectes de beneficis socials.
 14. Indemnització per la no acceptació dels nous trasllats per imports corresponents a 45 dies per any amb un màxim de 30 mensualitats, així com el manteniment de les condicions d’empleat.
 15. Les persones traslladades tindran dret a acollir-se a les condicions de desvinculació que se signin en aquest acord durant els 12 mesos posteriors a la data efectiva de trasllat.
 16. S’estudiarà a la Mesa Laboral la possible signatura un acord per a la prejubilació de persones de més de 55 anys.
 17. Se constituirà una Comissió d’Assessorament a l’Empleat amb participació sindical o es participarà en l’Oficina de l’Empleat, amb la finalitat que s’estudiïn les sol·licituds d’ajustos entre departaments, mobilitat funcional o canvis de destí del personal afectat o qualsevol casuística especial, per tal de donar-hi solució. S’informarà la plantilla de la constitució d’aquesta comissió i de que poden adreçar-s’hi.
 18. Se constituirà una Comissió de Seguiment d’aquest acord.


La Direcció ja ha enviat a la Representació Laboral redaccions alternatives als punts 1 i 2, 12 i 17, que estam analitzant. Seguirem informant.

dimecres, 4 de novembre de 2015

SSCC MADRID - COMUNICAT CONJUNT CCOO I UOB (II)

Circ. 057/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
UOB I CCOO EXIGEIXEN QUE ES COMPLEIXI LA LLEI!
L’Empresa no pot rebutjar l’àmbit de negociació col·lectiva amb la Representació Legal dels Treballadors i intentar arreglar la situació amb entrevistes personals en els despatxos de la Direcció!
L’objectiu del període de consultes que exigeix l’Estatut dels Treballadors (ET) no és, com pretén la Direcció, exclusivament la negociació o millora de les compensacions que ofereix sinó, en essència, minimitzar l’impacte i el volum de les mesures traumàtiques que planteja. Fins al moment, la Direcció s’ha negat amb rotunditat a discutir la possibilitat d’analitzar alternatives o buscar solucions pactades que, conciliant amb les necessitats de reorganització de l’empresa, puguin minimitzar el nombre de mobilitats forçoses a aplicar (i que recaurien en molts de casos per segona o tercera vegada en les mateixes persones).
L’Empresa exclou també de la negociació col·lectiva la possibilitat d’analitzar i establir prioritats de permanència, com ara càrregues familiars, majors de determinada edat, persones amb discapacitat, etc., tal com preveu l’art. 40.5 ET, manifestant únicament que analitzarà les situacions individuals de la plantilla afectada de manera unilateral, fora de l’àmbit de l’obligada negociació col·lectiva que estableix l’ET, i sostraient a la Representació Legal dels Treballadors la possibilitat de negociació d’aquests extrems, de vital importància per a les persones afectades.
En conseqüència, la Direcció no està respectant el paper que li correspon a aquesta mesa negociadora, està vulnerant els principis elementals de la negociació col·lectiva i està actuant amb una manifesta mala fe negocial contrària al que exigeix la norma.
CCOO i UOB exigeixen que s’incorpori a aquesta negociació la discussió dels criteris i alternatives que puguin minimitzar l’impacte de la mesura de mobilitat geogràfica forçosa proposta i que es faci de manera urgent atesos els terminis legals de què disposam.

En el dia d’avui s’ha presentat a la Direcció de BMN una PROPOSTA CONJUNTA de TOTA LA REPRESENTACIÓ LABORAL que explicarem en proper comunicat.

dimarts, 3 de novembre de 2015

SSCC MADRID - COMUNICAT CONJUNT CCOO I UOB (I)

Circ. 056/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
COP BAIX A LA PLANTILLA DE SSCC MADRID
A la reunió d’avui amb la Direcció de BMN, els membres d’UOB i CCOO hem defensat conjuntament que els treballadors de Serveis Centrals puguin optar a un lloc de treball en la localitat de la seva elecció d’entre les que BMN té implantació. Hem defensat que la Direcció de BMN reconsideri certes decisions que, clarament, no han tingut per res en consideració les persones afectades. Aquestes són les dades:

Origen
Destí
GRANADA
MÚRCIA
MADRID
TOTAL
BMN
3
13
51
67
CAIXA PENEDÈS
3
28
20
51
CAJA GRANADA
40
25
10
75
CAJA MURCIA
5
45
23
73
SA NOSTRA
7
28
11
46
Total
58
139
115
312

Hem constatat que de les 312 persones, a 177 no se les permet la ubicació en una destinació d’acord amb les seves necessitats personals i familiars. Un 57% del total de la plantilla resulta perjudicada pel trasllat col·lectiu. Pel que fa al 43% restant, celebram el seu “retorn a casa”.
Hem constatat també que dels 124 centres descrits en el cens, en 45 d’ells cap membre (83 persones) retorna a la seva localitat d’origen: no s’han volgut escoltar les nostres propostes per donar solució a aquesta situació manifestament injusta i incomprensible. I és només un exemple. La Direcció de BMN tanca aquest debat amb la frase: “El trasllat es farà tal com està definit”. I, llavors, ens demanam: ¿pretén la Direcció tractar de forma individual tots els problemes generats per la seva obstinació, des de l’oficina d’atenció a l’empleat? Una cosa que es nega en la negociació col·lectiva, es pot garantir individualment? Quin serà el peatge que caldrà pagar?
Acabat aquest punt, la Direcció reitera la seva proposta anterior amb mínims increments:
·         L’ajut de lloguer passa de 500€ a 600€ bruts i de 18 a 20 mesos.
·         La indemnització per extinció passa de 22 a 25 dies per any treballat i el límit màxim de 13 a 20 mensualitats, tota una “mostra de generositat” per als que es vegin obligats a desvincular-se per una mobilitat geogràfica impossible de pair.
Les despeses de mudança justificades (2500€) i els desplaçaments setmanals de Granada o Múrcia a Madrid, fins a juny de 2016, per als que tinguin fills escolaritzats a Madrid, es mantenen com al principi.

Demà hi ha nova reunió de la Comissió Negociadora.