Traductor

dimecres, 27 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (i 9)


Circ. 82/2012


UNIÓ OBRERA BALEAR

L'actuació del nostre sindicat ha rebut (i no només a nivell de la plantilla) molts més suports que crítiques.Aquestes han minvat a mesura que la gent veia que tenien un denominador comú amb les consignes emanades des de la Direcció i els seus sindicats cómplices. (...)

Descarregar en PDF - Català

La actuación de nuestro sindicato ha recibido (y no sólo a nivel de la plantilla) muchos más apoyos que criticas. Estas han menguado a medida que la gente veía que tenían un denominador común con las consignas emanadas desde  la Dirección y sus sindicatos cómplices. (...)

Descargar en PDF - Castellano

dimarts, 26 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (8)

Circ. 81/2012

A mesura que la crisi destapava la magnitut del forat, les retallades sobre l'estat del benestar es disparaven. Les condicions de feina s'han empobrit. En canvi, els directius no han estat destituïts, investigats i processats. (...)
  

A medida que la crisis destacaba la magnitud del agujero, los recortes sobre el estado del bienestar se disparaban. Las condiciones de trabajo se han empobrecido. En cambio, los directivos no han sido destituidos, investigados y procesados. (...)

dilluns, 25 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (7)


Circ. 80/2012


LES PERSONES AFECTADES

En tot aquest conflicte hi ha molta de gent afectada. Directament o indirecta, podem parlar de milers de persones (...)"

Descarregar en PDF


En todo este conflicto hay mucha gente afectada. Directa o indirectament, podemos hablar de miles de personas (...)"

Descargar en PDF


divendres, 22 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (6)

Circ. 79/2012 

LES CONDICIONS DE DESVINCULACIÓ

En el cas de Sa Nostra, l’any 2011, s’inicià l’aplicació de l’ERO amb  caràcter voluntari. El percentatge mínim garantit sobre el salari en actiu, amb altres compensacions complementàries, determinaren que la totalitat de les persones que reunien els requisits s’hi acollissin, però sense cobrir la totalitat de les 239 places acordades per a Sa Nostra.(...)”LAS CONDICIONES DE DESVINCULACIÓN

En el caso de Sa Nostra, en el año 2011, se inició la aplicación del ERE con carácter voluntario. El porcentaje mínimo garantizado sobre el salario en activo, con otras compensaciones complementarias, determinaron que la totalidad de las personas que reunían los requisitos se acogieran, pero sin cubrir la totalidad de las 239 plazas acordadas para Sa Nostra.(...)”

dijous, 21 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (5)Circ. 77/2012

EL CONFLICTE I EL SEU COST

Aquest conflicte té un alt cost. Evidentment, el té per a les persones de Sa Nostra que ara veuen com la Direcció els impedeix partir, però també hi ha un cost per al conjunt de la plantilla de Sa Nostra que veu enrarit el clima, viu un episodi més d’inseguretat i pateix l’increment de la tensió derivada de la crisi i de la insatisfacció creixent dels clients.(...)"

 EL CONFLICTO Y SU COSTE

Este conflicto tiene un alto coste. Evidentemente, lo tiene para las personas de Sa Nostra que ahora ven como la Dirección les impide partir, pero también hay un coste para el conjunto de la plantilla de Sa Nostra que ve enrarecido el clima, vive un episodio más de inseguridad y sufre el incremento de la tensión derivada de la crisis y de la insatisfacción creciente de los clientes..(...)"

dimecres, 20 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (4)Circ. 75/2012

"La Direcció (o les direccions)

Tot i la fatalitat de la fusió a foc (de freda, res de res) de Sa Nostra amb altres tres caixes per formar un banc, teníem l’esperança de millorar en el camp de les relacions laborals. Confiàvem que els nous gestors, amb més formació i experiència, serien racionals.(...)"


"La Dirección (o direcciones)

A pesar de la fatalidad de la fusión a fuego (de fría, nada de nada) de Sa Nostra con otras tres cajas para formar un banco, teníamos la esperanza de mejorar en el campo de las relaciones laborales. Confiábamos que los nuevos gestores, con más formación y experiencia, serían racionales.(...)"

dimarts, 19 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (3)Circ. 73/2012

"Centrat el problema, creat per la direcció i transformat en conflicte per la direcció, traslladant la responsabilitat a qui no combrega amb rodes de molí, cal analitzar les conductes de cada un dels ens protagonistes i, quan cal, esmentar els inductors i els autors amb noms i llinatges.(...)"


"Centrado el problema, creado por la dirección y transformado en conflicto por la dirección, trasladando la responsabilidad a quien no comulga con ruedas de molino, hay que analizar las conductas de cada uno de los entes protagonistas y, cuando es necesario, mencionar los inductores y los autores con nombres y apellidos.(...)" 

divendres, 15 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU! (2)Circ. 71/2012

"EL CONFLICTE (continuació)

El representant de la Direcció del BMN, amb la complicitat dels sindicats que tenen el vot captiu, va fer una maniobra molt lletja: plantejà, sense avís previ, a una sessió del Comitè Intercentres, la necessitat d’anul·lar (sota la màscara d’una “interpretació”) la clàusula que estableix les aportacions a les persones desvinculades fins als 65 anys o fins a la jubilació efectiva.(...)"


"EL CONFLICTO (continuación)

El representante de la Dirección del BMN, con la complicidad de los sindicatos que tienen el voto cautivo, hizo una maniobra muy fea: planteó, sin aviso previo, en una sesión del Comité Intercentros, la necesidad de anular (bajo la máscara de una "interpretación") la cláusula que establece las aportaciones a las personas desvinculadas hasta los 65 años o hasta la jubilación efectiva(...)."

dijous, 14 de juny de 2012

SENY, SI US PLAU ! (1)
Circ. 70/2012 

"Entre d’altres conflictes oberts, tots per obra i gràcia d’una Direcció que gestiona malament la crisi en tots els ordres, destaca la situació derivada del bloqueig a les desvinculacions en curs.(...)" 


 "Entre otros conflictos abiertos, todos por obra y gracia de una Dirección que gestiona mal la crisis en todos los órdenes, destaca la situación derivada del bloqueo a las desvinculaciones en curso.(...)"